Screen Shot 2016-02-14 at 09.15.46

[TRANS] Pika yah…So cute!!!

junsu

Source: xiaxiaxia1215
Translated by: @shinkipeia
Shared by: WBC